Thoughts and Philosophies
A visual interpretation

Ludwig von Wittgenstein : Tractatus Logico Philosophicus

140 x 200 cm 2020 Oil on paper

Full Tractatus Logico Philosophicus German version 140 x 200 cm 2020 Oil on paper

Full Tractatus Logico Philosophicus English version140 x 200 cm 2020 Oil on paper

Full Tractatus Logico Philosophicus Dutch version140x100 cm 2018 oil on paper 

2.0231 - La substance du monde ne peut déterminer qu'une forme, et nullement des propriétés matérielles. Car celles-ci sont d'abord figurées par les propositions - d'abord formées par la configuration des objets.

2.0231 – De substantie van de wereld kan slechts een vorm en geen materiële eigenschappen bepalen. Want deze worden pas door de volzinnen beschreven – pas door de configuratie van de voorwerpen gevormd.

2.0231 The substance of the world can only determine a form and not any material properties. For these are first presented by the propositions—first formed by the configuration of the objects.

2.0231 Die Substanz der Welt kann nur eine Form und keine materiellen Eigenschaften bestimmen. Denn diese werden erst durch die Sätze dargestellt—erst durch die Konfiguration der Gegenstände gebildet. 70x50 cm 2011 oil on paper

2.014 - Les objets contiennent la possibilité de toutes les situations.

2.014 – De voorwerpen hebben de mogelijkheid deel uit te maken van alle toestanden.

2.014 - Objects contain the possibility of all states of affairs.

2.014  - Die Gegenstände enthalten die Möglichkeit aller Sachlagen. 140x100 cm 2018 oil on paper

2.15121 - Seuls les traits de division extrêmes touchent l'objet à mesurer.

2.15121 – Alleen de uiterste punten van de verdeelstrepen beroeren het te meten voorwerp.

2.15121 Only the outermost points of the dividing lines touch the object to be measured.

2.15121 Nur die äussersten Punkte der Teilstriche berührenden zu messenden Gegenstand. 130x100 cm 2014 oil on paper

2.223 Pour reconnaître si l’image est vraie ou fausse, nous devons la comparer avec la réalité.

2.223 Om in te zien, of het beeld waar of onwaar is, moeten wij het met de werkelijkheid vergelijken.

2.223 In order to discover whether the picture is true or false we must compare it with reality.

2.223 Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit vergleichen. 130x100cm 2013 oil on paper

6.41 Le sens du monde doit être en dehors de lui. Dans le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive ; il n’y a en lui aucune valeur — et s’il y en avait une elle serait sans valeur. S'il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit être extérieure à tout ce qui arrive, et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état particulier est accidentel. Ce qui le rend non accidentel ne peut être dans le monde, car ce serait retomber dans l'accident. Ce doit être hors du monde.

6.41 De zin van de wereld moet buiten haar liggen. In de wereld is alles zoals het is en gebeurt alles zoals het gebeurt; er is in haar geen waarde – en als die er was, dan zou hij geen waarde hebben. Indien er een waarde bestaat, die waarde heeft, dan moet hij buiten al het gebeuren en zo-zijn liggen. Want al het gebeuren en zo-zijn is toevallig. Wat het niet-toevallig maakt, kan niet in de wereld liggen, want anders zou dit weer toevallig zijn. Het moet buiten de wereld liggen.

6.41 The sense of the world must lie outside the world. In the world everything is as it is and happens as it does happen. In it there is no value—and if there were, it would be of no value. If there is a value which is of value, it must lie outside all happening and being-so. For all happening and being-so is accidental. What makes it non-accidental cannot lie in the world, for otherwise this would again be accidental. It must lie outside the world.

6.41 Der Sinn der Welt muss ausserhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht; es gibt i n ihr keinen Wert—und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er ausserhalb alles Geschehens und So-Seins liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig. Was es nicht-zufällig macht, kann nicht in der Welt liegen, denn sonst wäre dies wieder zufällig. Es muss ausserhalb der Welt liegen.140x100cm 2017 oil on paper

6.431 A la mort le monde ne change pas, mais cesse.

6.431 Zoals ook bij de dood de wereld niet verandert, maar ophoudt.

6.431 As in death, too, the world does not change, but ceases

6.431 Wie auch beim Tod die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört.  140x100 cm 2017 oil on paper

4.021 La proposition est une image de la réalité. Car je connais par elle la situation qu'elle présente, quand je comprends la proposition. Et je comprends la proposition sans que son sens m'ait été expliqué.

4.021 De zin is een beeld van de werkelijkheid: Want ik ken de door hem beschreven situatie, wanneer ik de zin begrijp. En de zin begrijp ik, zonder dat mij zijn betekenis wordt verklaard.

4.021 The proposition is a picture of reality, for I know the state of affairs presented by it, if I understand the proposition. And I understand the proposition, without its sense having been explained to me.

4.021 Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit: Denn ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Und den Satz verstehe ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde.