Thoughts and Philosophies
A visual interpretation

Ludwig von Wittgenstein : Tractatus Logico Philosophicus

200x70 cm 2015 oil on paper

3.03 Nous ne pouvons rien penser d'illogique, parce que nous devrions alors penser illogiquement.

3.03 Wij kunnen niets dat onlogisch is denken, omdat wij anders onlogisch zouden moeten denken.

3.03 We cannot think anything unlogical, for otherwise we should have to think unlogically.

3.03 Wir können nichts Unlogisches denken, weil wir sonst unlogisch denken müssten. 200x70 cm 2017 oil on paper

3.341 L'essentiel, dans une proposition, est donc ce qui est commun à toutes les propositions qui peuvent exprimer le même sens. Et de même, plus généralement, est essentiel au symbole ce qui est commun à tous les symboles qui peuvent atteindre le même but.

3.341 Het wezenlijke aan de zin is dus dat, wat aan alle zinnen, die dezelfde betekenis kunnen uitdrukken, gemeenschappelijk is. En evenzo is, in het algemeen, het wezenlijke aan het symbool dat, wat alle symbolen, die voor hetzelfde doel geschikt zijn, gemeenschappelijk hebben.

3.341 The essential in a proposition is therefore that which is common to all propositions which can express the same sense. And in the same way in general the essential in a symbol is that which all symbols which can fulfil the same purpose have in common.

3.341 Das Wesentliche am Satz ist also das, was allen Sätzen, welche den gleichen Sinn ausdrücken können, gemeinsam ist. Und ebenso ist allgemein das Wesentliche am Symbol das, was alle Symbole, die denselben Zweck erfüllen können, gemeinsam haben.200x70 cm 2017 oil on paper

6.127 Toutes les propositions de la logique ont une égale légitimité, il n'y a pas parmi elles de lois fondamentales essentielles et de propositions dérivées. Chaque tautologie montre par elle-même qu'elle est une tautologie.

6.127 Alle zinnen van de logica zijn gelijkgerechtigd, er zijn onder hen geen wezenlijke grondwetten en afgeleide zinnen. Elke tautologie toont zelf, dat zij een tautologie is.

6.127 All propositions of logic are of equal rank; there are not some which are essentially primitive and others deduced from these. Every tautology itself shows that it is a tautology.

6.127 Alle Sätze der Logik sind gleichberechtigt, es gibt unter ihnen nicht wesentlich Grundgesetze und abgeleitete Sätze. Jede Tautologie zeigt selbst, dass sie eine Tautologie ist. 140x100 cm 2017 oil on paper

3.0321 Nous pouvons bien figurer spatialement un état de choses qui heurte les lois de la physique, mais non pas un état de choses qui heurte celles de la géométrie.

3.0321 Wel kunnen wij een stand van zaken ruimtelijk uitbeelden die met de wetten van de fysica, maar niet één, die met de wetten van de meetkunde in tegenspraak is.

3.0321 We could present spatially an atomic fact which contradicted the laws of physics, but not one which contradicted the laws of geometry.

3.0321 Wohl können wir einen Sachverhalt räumlich darstellen, welcher den Gesetzen der Physik, aber keinen, der den Gesetzen der Geometrie zuwiderliefe. 140x100cm 2018 oil on paper

4.2211  Même si le monde est infiniment complexe, de telle sorte que chaque fait consiste en une infinité d'états de choses et que chaque état de chose soit composé d'une infinité d'objets, il faudrait quand même qu'il y ait des objets et des états de chose.

4.2211 Ook wanneer de wereld oneindig complex zou zijn, zodat elk feit uit oneindig veel standen van zaken bestaat en elke stand van zaken uit oneindig veel voorwerpen is opgebouwd, ook dan zouden er voorwerpen en standen van zaken moeten zijn.

4.2211 Even if the world is infinitely complex, so that every fact consists of an infinite number of atomic facts and every atomic fact is composed of an infinite number of objects, even then there must be objects and atomic facts.

4.2211 Auch wenn die Welt unendlich komplex ist, so dass jede Tatsache aus unendlich vielen Sachverhalten besteht und jeder Sachverhalt aus unendlich vielen Gegenständen zusammengesetzt ist, auch dann müsste es Gegenstände und Sachverhalte geben. 140x100 cm 2017 oil on paper

5.5561 La réalité empirique est circonscrite par la totalité des objets. Cette frontière se montre encore dans la totalité des propositions élémentaires. Les hiérarchies sont et doivent être indépendantes de la réalité.

5.5561 De empirische realiteit is begrensd door het geheel der voorwerpen. De grens toont zich opnieuw in het geheel der elementaire zinnen. De hiërarchieën zijn en moeten onafhankelijk van de realiteit zijn.

5.5561 Empirical reality is limited by the totality of objects. The boundary appears again in the totality of elementary propositions. The hierarchies are and must be independent of reality

5.5561 Die empirische Realität ist begrenzt durch die Gesamtheit der Gegenstände. Die Grenze zeigt sich wieder in der Gesamtheit der Elementarsätze. Die Hierarchien sind, und müssen unabhängig von der Realität sein. 140 x 100 cm 2016 oil on paper

4.003 La plupart des propositions et des questions qui ont été écrites touchant les matières philosophiques ne sont pas fausses, mais sont dépourvues de sens. Nous ne pouvons donc en aucune façon répondre à de telles questions, mais seulement établir leur non-sens. La plupart des propositions et questions des philosophes découlent de notre incompréhension de la logique de la langue.

4.003 De meeste zinnen en vragen, die over filosofische dingen geschreven zijn, zijn niet onwaar, maar onzinnig. Wij kunnen derhalve dit soort vragen überhaupt niet beantwoorden, doch slechts hun onzinnigheid vaststellen. De meeste vragen en zinnen van filosofen berusten daarop, dat wij de logica van onze taal niet begrijpen.

4.003 Most propositions and questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless. We cannot, therefore, answer questions of this kind at all, but only state their senselessness. Most questions and propositions of the philosophers result from the fact that we do not understand the logic of our language.

4.003 Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen.140x100cm 2018 oil on paper

6.13 La logique n’est point une théorie, mais une image qui reflète le monde.

La logique est transcendantale.

6.13 De logica is geen leer, maar een spiegelbeeld van de wereld.

De logica is transcendentaal.

6.13 Logic is not a theory but a reflexion of the world.

Logic is transcendental.

6.13 Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt.

Die Logik ist transcendental. 130x100 cm 2013 oil on paper

4.112 Le but de la philosophie est la clarification logique des pensées. La philosophie n’est pas une théorie mais une activité. Une œuvre philosophique se compose essentiellement d’éclaircissements. Le résultat de la philosophie n’est pas de produire des « propositions philosophiques », mais de rendre claires les propositions. La philosophie doit rendre claires, et nettement délimitées, les propositions qui autrement sont, pour ainsi dire, troubles et confuses.

4.112 Het doel van de filosofie is de logische verheldering van de gedachten. De filosofie is geen leer, maar een activiteit. Een filosofisch werk bestaat in wezen uit verhelderingen. Het resultaat van de filosofie zijn niet ‘filosofische zinnen’, maar het helder worden van zinnen. De filosofie moet de gedachten, die anders, als het ware, troebel en wazig zijn, helder maken en scherp afbakenen.

4.112 The object of philosophy is the logical clarification of thoughts. Philosophy is not a theory but an activity. A philosophical work consists essentially of elucidations. The result of philosophy is not a number of “philosophical propositions”, but to make propositions clear. Philosophy should make clear and delimit sharply the thoughts which otherwise are, as it were, opaque and blurred.

4.112 Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht „philosophische Sätze“, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst, gleichsam, trü- be und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen.106x140 cm 2017 oil on paper

4.243 Pouvons-nous comprendre deux noms sans savoir s'ils désignent la même chose ou deux choses différentes? - Pouvons-nous comprendre une proposition où apparaissent deux noms, sans savoir s'ils ont même signification ou des significations différentes? Si je connais la signification d'un mot anglais et de son équivalent allemand, il est impossible que je ne sache pas qu'ils sont équivalents ; il est impossible que je ne puisse les traduire l'un par l'autre. Des expressions comme «a = a », ou celles qui en dérivent, ne sont ni des propositions élémentaires, ni même des signes pourvus de sens.

4.243 Kunnen wij twee namen begrijpen, zonder te weten, of zij hetzelfde ding of twee verschillende dingen aanduiden? – Kunnen wij een zin, waarin twee namen voorkomen, begrijpen, zonder te weten, of zij hetzelfde of verschillende dingen beduiden? Ken ik bijvoorbeeld de beduiding van een Engels en een hetzelfde beduidend Duits woord, dan is het onmogelijk, dat ik niet weet, dat zij beide hetzelfde beduiden; het is onmogelijk dat ik ze niet in elkaar kan vertalen. Uitdrukkingen zoals ‘a = a’, of hiervan afgeleide, zijn geen elementaire zinnen, maar ook geen zinvolle tekens.

4.243 Can we understand two names without knowing whether they signify the same thing or two different things? Can we understand a proposition in which two names occur, without knowing if they mean the same or different things? If I know the meaning of an English and a synonymous German word, it is impossible for me not to know that they are synonymous, it is impossible for me not to be able to translate them into one another. Expressions like “a = a”, or expressions deduced from these are neither elementary propositions nor otherwise significant signs. (This will be shown later.)

4.243 Können wir zwei Namen verstehen, ohne zu wissen, ob sie dasselbe Ding oder zwei verschiedene Dinge bezeichnen?—Können wir einen Satz, worin zwei Namen vorkommen, verstehen, ohne zu wissen, ob sie Dasselbe oder Verschiedenes bedeuten? Kenne ich etwa die Bedeutung eines englischen und eines gleichbedeutenden deutschen Wortes, so ist es unmöglich, dass ich nicht weiss, dass die beiden gleichbedeutend sind; es ist unmöglich, dass ich sie nicht ineinander übersetzen kann. Ausdrücke wie „a = a“, oder von diesen abgeleitete, sind weder Elementarsätze, noch sonst sinnvolle Zeichen. (Dies wird sich später zeigen.).